Foy. arbeidsrecht & letselschadeFoy. arbeidsrecht & letselschade

Daarom Foy.

Home

Heeft u een arbeids- of letselschade kwestie? Dan bent u bij Foy. aan het juiste adres!

Heeft u een arbeids- of letselschade kwestie? Dan bent u bij Foy. aan het juiste adres!

Amira Foy is al vele jaren werkzaam als advocaat. Van 2004 tot 2009 heeft zij zich toegelegd op letselschade. Zij is daarin specialist. Vervolgens  heeft zij zich tot en met 2013 voornamelijk gericht op arbeidsrecht.  Zij heeft gedurende die periode de specialistenopleiding Grotius Arbeidsrecht gevolgd. Sinds 2013 heeft zij deze rechtsgebieden gecombineerd en heeft zij onder de naam FOY. haar praktijk voortgezet. Vanaf 10 juli 2015 houdt zij praktijk in Zwolle. Haar werkgebied is nog altijd heel Nederland. 

 

U zit nu vol vragen? Neem contact op voor meer informatie!

Waarom Foy.

Waarom Foy.

Specialist en deskundig

Meedenkend en betrokken

Resultaatgericht en nazorg biedend

Voor een persoonlijk gesprek neemt u contact met mij op.

Specialisatie

Arbeidsrecht

De dienstverlening bestaat uit het uitbrengen van adviezen en het voeren of voorkomen van procedures over:

 • arbeidsvoorwaarden
 • personeelsbeleid
 • privacy (gebruik internet en sociale media)
 • klachtenregelingen
 • flexibele arbeidsrelaties (oproepovereenkomst, overeenkomst van opdracht, managementovereenkomst)
 • zieke werknemers en re-integratie (doorbetaling loon, re-integratie, loonsanctie UWV)
 • disfunctioneren
 • beëindigingregelingen
 • in- en outsourcing, detachering en pay-rolling
 • overgang van onderneming (fusie of overname)
 • reorganisatie / sociaal plan
 • ontslag, zowel collectief als individueel
 • regres


Letselschade

Als u gewond bent geraakt door een ongeval grijpt dat diep in uw leven. Dan is het prettig als u wordt bijgestaan door een advocaat die betrokken is bij uw probleem. En natuurlijk wilt dat uw advocaat specialist is en voor u door het vuur gaat.  Uw advocaat moet voor u vechten als u daartoe niet of moeilijker in staat bent.  Hoe eerder u contact opneemt, des te meer kan Foy.Arbeidsrecht.Letselschade voor u betekenen. Zij kan invloed uitoefenen op de wijze waarop het proces verloopt. Als dat u beter schikt komt Amira Foy naar u toe voor een kennismakingsgesprek.  Zij legt u dan meteen uit wat zij voor u kan doen.

Ook werkgevers kunnen te maken hebben met een werknemer, die door een ongeval niet, dan wel niet volledig kan werken. Vooral kleine werkgevers voelen daar direct de financiële gevolgen van. Dat zou kunnen leiden tot spanningen tussen u en uw werknemer. U bent verplicht het loon van uw werknemer door te betalen tijdens diens ziekte. Foy.Arbeidsrecht Letselschade kan dat loon verhalen op de degene die de arbeidsongeschiktheid veroorzaakte of zijn verzekeraar.

Route

Route plannen

Contact

Voor vragen, informatie of het maken van een afspraak kunt u onderstaand contactformulier invullen.
Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Advocatenkantoor Foy
Grote voort 293a
8041 BL  Zwolle
T. 038-8458392
F. 038-8450109

kvk 34377114


Klachtenregeling en verzekering

Klachtenregeling

​FOY. zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van de dienstverlening door mr. Foy. U kunt dat uiteraard met mr. Foy bespreken en voorleggen aan de externe klachtenfunctionaris, de heer mr. J.N.M. van Trigt (advocaat te Amsterdam). Het klachtenreglement van FOY. wordt op eerste verzoek aan de opdrachtgever verzonden. Wanneer het gesprek met de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing leidt, dan kan het geschil, inclusief eventuele declaratiegeschillen, worden voorgelegd aan de Deken van de orde in het arrondissement Overijssel. Overigens kunt u zich altijd wenden tot de gewone rechter te Zwolle.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

FOY. heeft een beroepsaansprakelijkheidverzekering bij Nationale Nederlanden, door bemiddeling van EVP Verzekering, Postbus 133, 1440 AC Purmerend, t 0299-428231. Desgevraagd geeft FOY. inzage in de afgesloten verzekering.

Kosten

Wat zijn de kosten van een advocaat?

FOY. werkt met een uurtarief. Mr. A.S. Foy is een gespecialiseerde advocaat. Na een telefonische intake kan mr. A.S. Foy beoordelen of zij uw zaak in behandeling neemt. Als dat het geval is, volgt een kennismakingsgesprek, desgewenst bij u thuis, via Facetime, Skype. Dit eerste gesprek (een uur) is gratis en vrijblijvend, zolang uw kosten niet door derden worden vergoed of te verhalen zijn op een aansprakelijke partij. In dat eerste gesprek worden afspraken gemaakt over het geldende uurtarief. Het uurtarief is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en het belang van de zaak. Daarnaast kunen eventuele externe kosten in rekening worden gebracht. Daarbij kan worden gedacht aan het inschakelen van een medisch adviseur, griffierechten. In het geval van letselschade kunnen de advocaatkosten - mits redelijk - bij de aansprakelijke partij in rekening worden gebracht. Deze kosten maken alsdan onderdeel uit van uw schade. Dat is wettelijk zo geregeld. Dat kan uiteraard alleen op het moment dat aansprakelijkheid in uw letselschadezaak is erkend. In arbeidszaken tracht ik een (gedeeltelijke) vergoeding van de advocaatkosten te krijgen van de werkgever, maar niet altijd vindt u de werkgever daartoe bereid.

​Gesubsidieerde  of gefinancierde rechtsbijstand

​Mogelijk komt u in aanmerking voor vergoeding van de advocaatkosten door de overheid (gefinancierde rechtsbijstand). Mr. A.S. Foy kan voor u een aanvraag indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. mr. Foy staat u dan in beginsel bij op basis van een toevoeging. U betaalt dan voor de advocaatkosten alleen eenmalig de door de Raad voor Rechtsbijstand aan u opgelegde eigen bijdrage. Voor de inkomens- vernogensgrenzen verwijs ik u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org.

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met FOY. op alle rechtsverhoudingen zijn de algemene voorwaarden van FOY. van toepassing. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen:

       1.    Definities

       In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1  kantoor:  Foy.Arbeidsrecht. Letselschade, gevestigd te Zwolle.

1.2  Cliënt: de contractspartij van het kantoor.

1.3  Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) - exclusief kantoorkosten en verschotten – die het kantoor voor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen.

1.4  Verschotten: de kosten die het kantoor in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt, te onderscheiden in met omzetbelasting verhoogde kosten (belaste verschotten) en niet met omzetbelasting verhoogde kosten (onbelaste verschotten).

1.5  Kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

       2.    Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van de cliënt, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een  opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

       3.    Opdracht

3.1  Een opdracht komt tot stand door de schriftelijke bevestiging aan de cliënt. Bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zullen het kantoor en de (rechts-)personen die de werkzaamheden uitvoeren zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Het kantoor is te allen tijde gerechtigd om de personen aan te wijzen die de werkzaamheden zullen verrichten. Dit geldt ook in die gevallen waarin een opdracht is verleend met het oogmerk deze door een specifiek persoon te laten uitvoeren. In geen geval kan de Cliënt een ander dan het kantoor tot nakoming van de overeengekomen werkzaamheden aanspreken.

3.2  Iedere opdracht wordt geacht aan het kantoor te zijn verleend. Het bepaalde in art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW betreffende de persoonlijke uitvoering van de opdracht, respectievelijk de hoofdelijke aansprakelijkheid van de advoca(a)t(en) wordt terzijde gesteld. Slechts het kantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht, waarbij zij de verleende opdracht door een of meerdere van haar leden of derden, onder haar verantwoordelijkheid mag laten uitvoeren.

4.    Electronische communicatiemiddelen

4.1  In het geval dat communicatie tussen de Cliënt en het kantoor plaatsvindt met behulp van elektronische middelen zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, zullen beide partijen zorg dragen voor standaard gangbare virusprotectie. Geen van beide partijen is - wanneer hieraan is voldaan – jegens de andere partij aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen, waaronder mede wordt begrepen schade in verband met daaruit voortvloeiende beschadigingen van over en weer over te brengen databestanden of gegevens op de computersystemen bij de andere partij en kosten voor het verhelpen of herstel daarvan. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongeëncrypteerd, tenzij door partijen vóór verzending uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wanneer de Cliënt naar zijn mening belangrijke berichten aan het kantoor heeftverzonden, dient hij te verifiëren of die berichten de geadresseerde bij het kantoor tijdig en in onbeschadigde toestand hebben bereikt.

       5.    Declaratie

5.1  Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met kantoorkosten, verschotten en omzetbelasting verschuldigd.

5.2  Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds aan de cliënt in rekening gebracht.

5.3 Het kantoor is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

5.4  Het kantoor is gerechtigd het overeengekomen honorarium minstens eenmaal per jaar te wijzigen.

       6.    Betaling

6.1  Betaling van declaraties van het kantoor dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is rente gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente verschuldigd over het totale declaratiebedrag. Bij het uitblijven van tijdige en volledige betaling is Foy.Arbeidsrecht.Letselschade gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de openstaande fact(u)uren alsnog is / zijn voldaan.

6.2  Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van het kantoor gestelde bank- of girorekeningen, dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur ter zake contante betalingen algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening ondertekend door een bestuurslid, leidt tot kwijting van de cliënt.

6.3  Indien het kantoor invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering, ten laste van die cliënt. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van het openstaande saldo met een minimum van € 500,00.

6.4  Voor het bepaalde in dit artikel wordt met de cliënt gelijkgesteld degene die zich jegens het kantoor verbonden heeft de declaraties namens de cliënt te voldoen.

       7.    Aansprakelijkheid

7.1  Aansprakelijkheid van het kantoor voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering in dat geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt krachtens de bedoelde verzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend met het gedeclareerde honorarium (inclusief BTW) voor de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, echter gemaximeerd tot een bedrag van € 50.000,00. De verzekeringspolis zal op eerste verzoek beschikbaar worden gesteld.

7.2  Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. Op eerste verzoek zal het kantoor de rechten die zij jegens de desbetreffende derde in verband met de door deze veroorzaakte schade kan uitoefenen aan de Cliënt overdragen.

8.    Legitimatieplicht

In het kader van de opdracht dient de cliënt dan wel de gevolmachtigde van de cliënt zich op eerste verzoek van het kantoor rechtsgeldig te legitimeren.

9.    Toepasselijk recht, domiciliekeuze en bevoegdheid.

9.1  Op deze overeenkomst en op geschillen betreffende de uitvoering en/of ontbinding daarvan is het Nederlandse recht van toepassing.

9.2  Alle geschillen betreffende de overeenkomst en de uitvoering daarvan behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechter te Zwolle.

 

 

Waarneming

Bij (langdurige) afwezigheid van mr. Foy wordt zij waargenomen door de heer mr. J.A.F. Lucas, verbonden aan het advocatenkantoor Lucas Advocatenkantoor, Zuid Hollandlaan 7, 2596 AL  Den Haag T. 070-2400897